Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Regulamin określa rodzaje świadczonych Usług, warunki płatności, a także tryb postępowania reklamacyjnego. REGULAMIN - niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji Fliper. 
OPERATOR – firma Vollumin Jakub Kolano, Rembertowska 48/19 60-143 Poznań, NIP: 7792520025, zwana dalej "Operatorem". 
APLIKACJA – oprogramowanie komputerowe Fliper dostępne online pod adresem https://fliper.nieruchomosci.pl, do którego wszelkie prawa autorskie należą do Operatora, a za pomocą którego Operator świadczy Usługi dla Klientów.
USŁUGI – usługi świadczone przez Operatora w ramach Aplikacji wskazane w §2 ust.1 Regulaminu.
KONTO – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca gromadzenie danych Klienta oraz powiązanych z nim Użytkowników. Nazwą Konta jest adres email podany podczas Rejestracji Klienta lub Użytkownika.
REJESTRACJA – procedura zakładania Konta w Aplikacji zgodnie z instrukcjami podanymi przez Operatora.
UMOWA GŁÓWNA - umowa zawarta pomiędzy Klientem i Operatorem na podstawie Regulaminu.
UMOWA POWIERZENIA - umowa powierzenia danych osobowych stanowiąca integralną część umowy głównej.
KLIENT – przedsiębiorca, lub osoba fizyczna, który spełnia warunki Regulaminu oraz dokonał prawidłowej Rejestracji. W wyniku rejestracji zostało utworzone dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do Usług świadczonych przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie. Klient będący przedsiębiorcą, może tworzyć Konta Użytkowników z nim powiązanych.
UŻYTKOWNIK – osoba powiązana z Klientem. Po utworzeniu Konta przez Klienta, Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, wraz z dostępem do danych zgromadzonych przez Klienta i innych Użytkowników powiązanych z Klientem. 
CENNIK – wykaz opłat za korzystanie z usług dostępny w Aplikacji w sekcji odpowiedzialnej za zakup Usług. Cennik nie obejmuje darmowych okresów testowych, jakie Operator może oferować Klientom. 
HASŁO - ciąg znaków wybrany przez Klienta lub Użytkownika, za pomocą którego Klient lub Użytkownik loguje się do swojego Konta. 
INSTRUKCJA OBSŁUGI – opis funkcji oraz opis sposobu korzystania z Usług. Jest sporządzona w języku polskim i udostępniona dla Klientów/Użytkownikówi opisana jest na stronie FAQ.
3. Klient oraz użytkownik dokonując Rejestracji w Aplikacji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treśći akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
4. Regulamin dostępny jest pod adresem https://fliper.nieruchomosci.pl/regulamin/, regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 
5. Korzystając z Usług Klient i Użytkownik wyrażają zgodę na przechowywanie przez Operatora na swoim komputerze „ciasteczek” (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji internetowej, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te są wymagane do działania aplikacji, a jednocześnie nie ingerują w żaden sposób w działanie oraz dane komputera Użytkownika. Informacje na temat rodzaju plików cookies wykorzystywanych przez Usługi zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://fliper.nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo do umieszczania w eksportowanych danych informacji o Aplikacji użytej do eksportu oraz informacji, że właścicielem oprogramowania jest Operator.

§2 Usługi świadczone przez Operatora
1. Wybrane funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji:
a. Możliwość prowadzenia wieloparametrowej analizy rynku w zakresie dostępnych prostych informacji prasowych w rozumieniu przepisów o prawie autorskim wraz ze wskazaniem ich źródła w publicznie dostępnych mediach w szczególności w portalach internetowych,
b. Możliwość tworzenie baz danych,
c. Możliwość tworzenia i rejestracji działań,
d. Możliwość zapisywania danych osobowych, 
e. Możliwość wyszukiwania i filtrowania danych,
f. Możliwość generowania podstron www zawierających formularze do pozyskiwania danych oraz prezentacje zapisywanych przez klientów/użytkowników danych w systemie, w przeznaczonych na ten cel domenach internetowych dostarczanych przez Operatora wraz z Aplikacją, lub przez Klientów.
g. Możliwość wysyłania wiadomości e-mail
h. Możliwość tworzenia raportów i wydrukówi. Możliwość korzystania z systemowych powiadomień email Oraz planowane do  udostępnienia:
j. Możliwość dokonywania automatycznych eksportów danych na zintegrowane z Aplikacją portale internetowe oraz wskazane przez Klienta serwery
k. Możliwość eksportu i importu danych poprzez integrację innych rozwiązań informatycznych np.Telefonia VOIP. 
2. W przypadku zmiany funkcjonalności Usług, lub poszerzenia ich zakresunie są wymagane zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Klient korzysta z Usług świadczonych przez Operatora zgodnie wyborem dokonanym w Aplikacji w sekcji odpowiedzialnej za zakup Usług. Usługi różnią się między sobą ceną oraz zakresem dostępnej funkcjonalności.

§3 Zasady korzystania z Aplikacji
1. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie za pomocą komputera lub innych urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu.
2. Przed rozpoczęciem pracy w Aplikacji, Klient/Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny i wykonać kolejne czynności zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Aplikacji.
3. Klient podczas rejestracji zobowiązany jest podać wymagane dane, a następnie potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj” znajdujący się obok formularza rejestracyjnego. Na adres email „Klienta” zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy „kliknąć” aby aktywować konto w Aplikacji. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia Umowy Głównej pomiędzy Klientem, a Operatorem, której przedmiotem jest korzystanie z Usług. Klient ma możliwość utworzyć konta Użytkownikom powiązanym z Klientem. W tym celu zobowiązany jest podać: Imię i nazwisko (Użytkownika), Adres e­mail (Użytkownika) oraz wysłać Użytkownikowi zaproszenie poprzez klikniecie w przycisk „Dodaj” znajdujący się obok formularza dodawania użytkownika. Na adres email użytkownika zostanie przesłany link aktywacyjny  w raz z hasłem tymczasowym, który umożliwi utworzenie w systemie użytkownika przypisanego do konta klienta. 
4. W wyniku prawidłowej Rejestracji w Aplikacji utworzy się automatycznie dla Klienta Konto, do którego dostęp jest zabezpieczony hasłem Klienta. Czas korzystania z Aplikacji przez Klienta liczy się od dnia utworzenia Konta.
5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku ich późniejszej zmiany, Klient jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji zmienionych danych. Podanie danych niepełnych, bądź nieprawdziwych jest zabronione. 
6. Do każdego Konta musi być przyporządkowany unikalny adres e-mail który jest potrzebny wraz z hasłem do logowania się Klienta/Użytkownika  do Aplikacji pod adresem: https://fliper.nieruchomosci.pl 
7. Konta dla Użytkowników są zakładane przez Klienta.
8. W ramach korzystania z Aplikacji niedopuszczalne jest w szczególności:
a. korzystanie z Kont innych Klientów,
b. udostępnianie swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
● udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w imieniu Klienta lubUżytkownika. W takim przypadku, Klient lub Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Aplikacji przez inną osobę, której udostępnił Konto
● przejścia Konta Klienta na rzecz innego podmiotu w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie Operatora.
9. Klient wyraża zgodę na przesyłanie na podane przez niego w Aplikacji adresy poczty elektronicznej:
a. faktur VAT,
b. wiadomości dotyczących Usług, w szczególności do informacji o zmianach Usług lub nowych Usługach,
10. Klient i Użytkownik wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości, o których mowa w ust.9 na przypisane do nich w Aplikacji numery telefonów kontaktowych.
11. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Klienta lub Użytkownika, bądź też dostępu do wybranych Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Klient lub Użytkownik:
a. narusza postanowienia Regulaminu,
b. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
c. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,
d. działa na szkodę Zarządcy,
e. dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
f. podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji w Aplikacji 
g. dokonuje innych czynności niezgodnych z prawem a także z zasadami współżycia społecznego,
h. rozsyła niechcianą przez innych Klientów/Użytkowników korespondencję
i. Klient zalega z opłatą ponad 30 dni lub udostępnia (płatnie lub nieodpłatne) Usługi w całości lub w części innym podmiotom lub osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów powiązanych z Klientem w zakresie świadczenia usług na rzecz Klienta.
j. Klient lub Użytkownik działa na szkodę Operatora.
12. W powyższych przypadkach uiszczona przez Klienta opłata za korzystanie z Usług nie jest zwracana, a ewentualne odblokowanie dostępu do Usług może nastąpić w wyniku kontaktu Klienta z Operatorem.
13. Podany przez Klienta i będący jego Loginem w Aplikacji, adres poczty elektronicznej (e­mail) jest wykorzystywany przez Operatora do:
a. przesyłania wystawionej faktury VAT,
b. kontaktowania się Operatora z Klientem/Użytkownikiem w sprawach związanych z działaniem Aplikacji
c. przesyłania Klientowi/Użytkownikowi treści reklamowych i informacji handlowych.
14. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach informacji podanych podczas rejestracji w Aplikacji, a w szczególności adresu email.

§4 Ochrona danych
1. Informacja podawana w związku z wymogami RODO:
a. Administratorem danych osobowych jest Operator, tj. Vollumin Jakub Kolano, Rembertowska 48/19 60-143 Poznań, NIP: 7792520025 („Administrator”) z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: admin@allf.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://fliper.nieruchomosci.pl/kontakt/
b. Dane osobowe przetwarzane są:
● w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Operatora, na podstawie art. 6ust 1 pkt
● w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznychi statystycznych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt
● na podstawie zgody Klienta w celu prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie art. 6 ust 1 pkt,
● ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, napodstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
c. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Klienta.
d. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące portale ogłoszeń, dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty z zakresu dochodzenia należności, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne oraz inni podwykonawcy, z których korzysta Administrator w celu świadczenia Usług.
e. Dane Klienta nie będą przekazywanedo państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f. Okres przechowywania danych:
● Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Administratora, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług,lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.
● Dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego Administratora będą przetwarzane doczasu złożenia skutecznego sprzeciwu.
● Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
g. Klientowi przysługuje prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
● przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następujena podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
● wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
i. Operator może wykorzystywać anonimowe dane, gromadzone przez Klienta i jego Użytkowników w celach statystycznych.
2. Klient oświadcza i gwarantuje, że dane przez niego gromadzone za pomocą Usług są przez niego
gromadzone zgodnie z prawem.
3. Operator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Klienta i Użytkowników w ramach świadczonych Usług.
4. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przed przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, udzielając swoim pracownikom upoważnień dostępu do danych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu świadczenia Usług.
6. Wszelkie dane wprowadzane i gromadzone przez Klienta oraz jego powiązanych Użytkowników stanowiąjego własność i w każdej chwili ma on prawo wglądu do tych danych, ich zmiany oraz usunięcia.
7. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych i zbieranych przez Klienta lub Użytkownika.
8. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych wprowadzonych przez Klienta i Użytkowników bez zgody Klienta, z wyjątkiem danych, do których o dostęp wystąpią organy i instytucje państwowe uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
9. Do prawidłowego świadczenia Usług obejmujących wprowadzanie do systemu i przetwarzanie danych osobowych przez Klienta oraz użytkowników dołączonych do jego konta, niezbędne jest zawarcie przez Klienta z Operatorem Umowy Powierzenia danych osobowych. Umowa Powierzenia danych osobowych jest udostępniona w Aplikacji celem jej zawarcia w formie elektronicznej. Umowa powierzenia zostanie zawarta poprzez złożenia przez Klienta w Aplikacji oświadczenia o akceptacji treści Umowy powierzenia danych. Umowa zostanie udostępniona do pobrania na Koncie Klienta. Prawidłowe świadczenie usług obejmujących przetwarzaniadanych osobowych wprowadzanych do Aplikacji przez Klienta i dołączonych do jego konta Użytkowników, przez Operatora na rzecz Klienta będzie możliwe po jej zawarciu.
10. Umowa Powierzenia stanowi zgodnie z wolą Stron integralną część Umowy głównej.
11. Umowa Powierzenia wchodzi w życie ze skutkiem oddnia jej zawarciai zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy głównej.

§5 Wynagrodzenie Operatora
1. Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora opłaty za korzystanie z Usług zgodnie wykazem opłat za korzystanie z Usług dostępnych w Cenniku.
2. Opłaty są naliczane z góry na początku 30 dniowego okresu rozliczeniowego, naliczanego od dnia rejestracji konta klienta, lub zakończenia darmowego okresu testowego konta Klienta. 
3. W razie opłacania przez Klienta usług za konta Użytkowników dołączonych do jego konta, później niż początek danego 30 dniowego okresu rozliczeniowego, naliczona opłata zostanie proporcjonalnie zmniejszona w odpowiedniej części w stosunku: ilość dni do końca okresu rozliczeniowego/30 dni.
4. Każdemu Klientowi i Użytkownikowi przysługuje jeden bezpłatny 2-dniowy okres testowy korzystania z Usług. Okres testowy może być przedłużony po indywidualnych uzgodnieniach. 
5. Klient dokonuje płatności za Usługi za pomocą systemu szybkich płatności elektronicznych udostępnionego w Aplikacji.
6. Klient uzyskuje dostęp do Usług natychmiast po potwierdzeniu wpłaty z systemu szybkich płatności.
7. Po otrzymaniu opłaty, Operator wystawia Klientowi fakturę VAT, jeżeli Klient podał dane do faktury VAT podczas rejestracji konta. Jeżeli Klient nie podał danych do faktury VAT podczas rejestracji, ma możliwość otrzymania od Operatora faktury VATw terminie 30 dni po dokonaniu opłaty. W tym celu Klient musi wprowadzić dane do faktury VAT w swoim koncie w Aplikacji.
8. Faktura VAT, jest doręczana Klientowiw formie elektronicznej (dokument pdf) napodany przez niego przy rejestracji adres poczty elektronicznej (e­mail) oraz jest dostępna dla Klienta do pobrania w Aplikacji.
9. W przypadku braku opłaty za którykolwiek okres rozliczeniowy Operator powiadomi Klienta o konieczności dokonania zapłaty. Po 3 dniach od terminu płatności Operator ograniczy dostęp Klienta do Usług. Klient będzie mógł jedynie wykonać płatność na rzecz Operatora. Użytkownicy Klienta również nie będą mieli możliwości korzystania z Usług.
10. Warunkiem odzyskania pełnego dostępu do Usług jest opłacenie wszystkich opłat za zaległe okresy rozliczeniowe.
11. Wszelkie zmiany w Cenniku będą obowiązywać Klienta dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.
12. Klient, który posiadał aktywne Konto i opłacił korzystanie z Usług, przed wprowadzeniem nowego Cennika może mieć możliwość korzystania z aktualnie używanego pakietu Usług w niezmienionej cenie, do czasu jego zmiany lub wycofania przez Operatora. O takiej możliwości Operator poinformuje Klienta.

§6 Odpowiedzialność Operatora

1. Operator zapewnia poprawność eksportu danych zgromadzonych w Aplikacji nagenerowane strony www, współpracujące strony www, serwery oraz portale internetowe współpracujące z Operatorem. Operator nie ma wpływu na poprawność wykorzystania wygenerowanych eksportów przez inne podmioty i programy zewnętrzne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z korzystania, lub braku możliwości korzystania z takich eksportów.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść dostępnych w Aplikacji, prostych informacji prasowych w rozumieniu przepisów o prawie autorskim wraz ze wskazaniem ich źródła w publicznie dostępnych mediach, w szczególności portalach internetowych, prawdziwość danych w prezentowanych w zestawieniach/analizach, ani za jakiekolwiek decyzje Klientów czy Użytkowników dołączonych do kont Klientów podjęte na podstawie zawartych w Aplikacji informacji, w tym zapisywanych w Aplikacji danych. 
3. Usługi są dostępne dla Klientówi Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia ich dostępności z powodów technicznych w szczególności takich jak: konieczność przeprowadzenia napraw lub konserwacji, modernizacji i rozbudowy.
4. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Usług będzie możliwe do przewidzenia, Operator powiadomi Klientów o takich zdarzeniach z możliwie odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej logowania do Aplikacji bądź wyświetlając odpowiedni komunikat w Aplikacji.
5. Operator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:
a. niemożliwości użycia lub błędnego działania Usług,
b. nieprawidłowego korzystania z Usług przez Klienta lub Użytkownika,
c. niepoprawności działania Usług w zakresie w jakim jest to uzależnione od sprzętu i oprogramowania Użytkownika oraz jakości usług operatora transmisji danych, z których korzysta Użytkownik,
d. niewłaściwego działania sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych i oprogramowania Klienta lub Użytkownika,
e. niepoprawności funkcjonowania Usług w związku z ich modyfikacjami dokonanymi przez Klienta lub Użytkownika,
f. jakiegokolwiek wydarzenia i/lub jego skutków będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem wykorzystania informacji lub materiałów zgromadzonych lub użytych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Usług,
g. jakiekolwiek szkody wynikające z zainfekowania wirusem komputera lub innego urządzenia Użytkownika, mogące mieć wpływ na działanie Usług,
h. szkody i roszczenia związane z wstrzymaniem świadczenia Usług w związku z brakiem uiszczenia przez Użytkownika opłaty za jakikolwiek okres rozliczeniowy,
i. ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika Haseł do Usług osobie trzeciej,
j. działania siły wyższej.
7. Ewentualna odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody, poza odpowiedzialnością wynikającą z przepisów ochrony danych osobowych, jest ograniczona do wysokości jednorazowej miesięcznej opłaty uiszczonej przez Klienta za poprzedni miesiąc korzystania z Usług.
8. Klient zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń z wszelkich tytułów, z których odpowiedzialność Operatora jest wyłączona.

§7 Rozwiązanie Umowy
1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy głównej, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn, bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez wybór jednego ze sposobów określonych poniżej:
a. złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przesłanej na adres: kontakt@vollumin.pl.
b. niedokonanie płatności za korzystanie z Usług po okresie testowym, liczonym od dnia zawarcia Umowy głównej z Operatorem.
2. Po upływie okresu testowego, o którym mowa w ust.1 pkt.b powyżej Klient w każdej chwili może wypowiedzieć Umowę główną z Operatorem poprzez wybór jednego ze sposobów wypowiedzenia określonego poniżej:
a. złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przesłanej na adres: kontakt@vollumin.pl.
b. złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (do zachowania terminu wystarczy nadanie pisma listem poleconym lub kurierem przed jego upływem).
3. Brak Opłaty w terminie 30 dni od daty ważności Usługi będzie dla Operatora równoznaczne z rezygnacją z Usługi i z wypowiedzeniem Umowy głównej przez Klienta.
4. Operator może wypowiedzieć Umowę główną łączącą go z Klientem, której przedmiotem jest korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Klienta oraz jego Użytkowników, w przypadkach określonych w §3 ust.11.
5. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy głównej z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Opłata niewykorzystana przez Klienta z powodu wypowiedzenia Umowy głównej przez Operatora zostanie Klientowi zwrócona w odpowiedniej części.
6. W przypadku odstąpienia, lub wypowiedzenia Umowy głównej przez którąkolwiek ze stron, zastosowaniema ust. 8 poniżej.
7. W terminie 30 dni od daty końca ważność Usługi, lub po zakończeniu trwania Umowy głównej, na podstawie zamówienia Klienta, za dodatkowym wynagrodzeniem, Operator zwróci Klientowi dane Klienta, które na dzień przekazania będą znajdowały się w posiadaniu Operatora.
8. Po upływie terminu wskazanego w ust.8 powyżej i po upływie okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń wynikających, lub mogących wynikać z Umowy głównej, lub Umowy powierzenia Operator ma prawo do usunięcia danych Klienta oraz ich kopii.

§8 Postępowanie reklamacyjne
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi opłacone i przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora, lub są realizowane wadliwie.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja elektroniczna powinna zawierać w temacie wiadomości słowo „Reklamacja”i należy ją przesłać na adres email: kontakt@vollumin.pl.
3. Reklamacja pisemna powinna w nagłówku zawierać słowo „Reklamacja” i należy ją przesłać na adres siedziby Operatora.
4. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
● okoliczności stwierdzenia wady Usług,
● opis wady,
● datę i czas wystąpienia wady,
● żądanie Klienta,
● dane kontaktowe Klienta
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 7 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.
7. Klient wyraża zgodę, iż odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta w Aplikacji.
8. Wszelkie inne uwagi i zastrzeżenia dotyczące Usług jak i jej działania należy zgłaszać na adres: kontakt@vollumin.pl.

§9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej https://fliper.nieruchomosci.pl/regulamin/.
2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania jednostronnych zmian w Regulaminie z powodu zmiany obowiązujących przepisów, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usług, dodania nowych Usług oraz zmian doprecyzowujących lub ujednolicających Regulamin.
3. O każdej nowej wersji Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.
4. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu Klient powinien zgłosić ten fakt w ciągu 5 dni od daty pojawienia się nowego regulaminu mailem na adres elektroniczny kontakt@vollumin.pl z podaniem w temacie wiadomości informacji „Odmowa akceptacji regulaminu”. Oznacza to rezygnację z Usług i dostęp do nich zostanie zablokowany z końcem opłaconego okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji Klient, może korzystać z Aplikacji na warunkach obowiązujących w poprzednim Regulaminie do końca opłaconego okresu rozliczeniowego o ile zapisy poprzedniego Regulaminu będą zgodne z prawem.
5. Brak przesłania wiadomości w podanym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu.
6. Warunki świadczenia umowy uzgadniane indywidualnie będą potwierdzane poprzez pocztę email Klienta zapisany w Koncie Klienta. 
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Usługami lub Regulaminem, Operator ma prawo dodokonywania wiążącej wykładni.
8. Prawo polskie jest prawem właściwym dla interpretacji i wykonania Umowy głównej, której przedmiotem są Usługi. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.